XiaoXiao 3 - Kung Fu Movie!

Xiao Xiao 7 - Sequel

XiaoXiao 4 - Shooter - (Space to Reload)